INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako:
„RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dilab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stalowej Woli (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dilab” – Diagnostyka
Medyczna Robert Szewc), Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola, którego akta rejestrowe
przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000693239, NIP: 8652566890, REGON: 368151337, o kapitale zakładowym
w wysokości 10 000,00 zł., określany dalej jako: „Dilab Sp. z o.o.”.

Inspektor Ochrony Danych:
W Dilab Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres: Inspektor Ochrony Danych Dilab
Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola; e-mail: iod@dilab.com.pl; dane dotyczące
Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej: https://dilab.com.pl/ oraz
w placówkach Dilab Sp. z o.o.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez
osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są
przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej
oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również
w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie ze służącej do dostępu do wyników wykonanych badań
platformy informatycznej http://wyniki-dilab.com.pl/ w oparciu o umowę o świadczenie tejże usługi,
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także w celu zawarcia i wykonania tej umowy – na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom
uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom
udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi
Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą
być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz są
zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest
określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej
http://wyniki-dilab.com.pl/ są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej
usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Dilab Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane w oparciu
o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych na potrzeby wykonania medycznych badań diagnostycznych jest
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem
konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania tychże badań. Podanie danych
osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie
brak możliwości otrzymywania ofert dotyczących produktów i usług Dilab Sp. z o.o. Podanie danych
osobowych na potrzeby świadczenia usługi dostępu do wyników na platformie informatycznej
http://wyniki-dilab.com.pl/ jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie
odmowa świadczenia tejże usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.